Admin

Author's details

Date registered: มีนาคม 23, 2012

Latest posts

  1. 20-26 ธันวาคม 2556 : งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี — มีนาคม 30, 2014
  2. Preview :: แผนผังอาคารและพรรณไม้ในโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี — พฤศจิกายน 2, 2012
  3. 20-24 มิถุนายน 2555 :: งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.-แม่โจ้ : ภูมิปัญญาเกษตร) — มิถุนายน 26, 2012
  4. เอกสารเผยแพร่ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน — มิถุนายน 21, 2012
  5. ภาพกิจกรรม — พฤษภาคม 16, 2012

Most commented posts

  1. ภาพกิจกรรม — 3 comments

Author's posts listings

Image

20-26 ธันวาคม 2556 : งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ตาโลก” ณ เขื่อนศรีนครินทร์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

images by free.in.th

images by free.in.th

images by free.in.th

images by free.in.th

images by free.in.th

พ.ย. 02

Preview :: แผนผังอาคารและพรรณไม้ในโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

          แผนผังอาคารและพรรณไม้ >> สามารถดูรายละเอียดทั้งหมดได้ใน http://botanical.chs.ac.th/?page_id=221  

Image

20-24 มิถุนายน 2555 :: งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน (อพ.สธ.-แม่โจ้ : ภูมิปัญญาเกษตร)

มิ.ย. 21

เอกสารเผยแพร่ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

>> Download แผ่นพับ << งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี   ประวัติโรงเรียน                 โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก  เป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดพิษณุโลก  มีพื้นที่  29  ไร่  1  งาน45  ตารางวา    ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 28 ถนนพุทธบูชา อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  คติธรรม : นต.ถิ  ปญ.ญา สมาอาภา ( แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา )   เอกลักษณ์ :  ประพฤติดี  มีวินัย   ตั้งใจเรียน       ผู้อำนวยการโรงเรียนปัจจุบัน ดร. จิตราภรณ์  ใยศิลป์   มีบุคลากรรวม 238 คน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น             และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน 3,376 คน   การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   การดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดย การจัดการเรียนเรียนการสอนแบบบูรณาการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของ  กลุ่มสาระการเรียนรู้  8 …

Continue reading »

Image

ภาพกิจกรรม

พ.ค. 16

การจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี

2D4Q2140

การจัดนิทรรศการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ศูนย์หนองระเวียง จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2554

มี.ค. 23

คู่มือสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ๒๕๕๑

มี.ค. 23

วิธีการดำเนินงาน สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

องค์ประกอบ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    องค์ประกอบที่ ๑ การจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้ หลักการ :   รู้ชื่อ รู้ลักษณ์  รู้จัก สาระการเรียนรู้ กำหนด ขอบเขตพื้นที่ศึกษา สำรวจพรรณไม้ ทำและติดป้ายรหัสประจำต้น บันทึกภาพพรรณไม้หรือวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ตั้งชื่อหรือสอบถามข้อมูลพรรณไม้ ทำป้ายชื่อพรรณไม้ชั่วคราว ทำผังแสดงตำแหน่งพรรณไม้  ศึกษาลักษณะทางพฤกษศาสตร์ตามแบบ (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๒-๗ ) ทำตัวอย่างพรรณไม้ เปรียบเทียบข้อมูลที่สรุป (ก.๗-๐๐๓ หน้า ๘)  กับข้อมูลที่สืบค้นจากเอกสาร แล้วบันทึกใน ก.๗-๐๐๓ หน้า ๙ – ๑๐ เรียนรู้ชื่อที่เป็นสากล ทำทะเบียนพรรณไม้ (ก.๗-๐๐๕) ตรวจสอบความถูกต้องของทะเบียนพรรณไม้ และจัดทำป้ายชื่อพรรณไม้สมบูรณ์ เพื่อให้รู้จัก รู้ประโยชน์ของพรรณไม้   องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้เข้าปลูกในโรงเรียน หลักการ :  คลุกคลี  เห็นคุณ  สุนทรี สาระการเรียนรู้ เรียน …

Continue reading »

มี.ค. 23

ยินดีต้อนรับ

header1

ยินดีต้อนรับสู่ เว็บไซต์ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี